આધુનિક વિજ્ઞાન ને સાથે ગાયત્રી પરિવાર મોડાસા કદમ થી કદમ મેળવી આગળ ધપી રહ્યું છે   ત્યારે  ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્ર મોડાસા ની વેબસાઇટ  નું લોકાર્પણ સમારોહ  તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2018   સમય:  10 00 થી 11 00 કલાક  મુખ્ય ઉપસ્થિતિ:  શ્રી કમલેશ ભાઈ પટેલ ચેરમેન ,મોડાસા નાગરિક બેંક. સ્થાન: ગાયત્રી સંસ્કાર ધામ ,ગીતાંજલિ સોસાયટી ,માલપૂર રોડ ,મોડાસા. […]

    Read More